Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.BASKETSTORE.PL
Data publikacji regulaminu: 01.10.2022

§1 Informacje ogólne

1. Sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego WWW.BASKETSTORE.PL realizuje Operator Profit Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Panewnicka 114 lok. 2, 40-761, NIP 645-225-66-75, KRS: 0000152622, Regon 277550094, adres poczty elektronicznej: kontakt@wilson.com.pl, zwany dalej „Sprzedawcą”. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 16.00, pod adresem e-mail: kontakt@wilson.com.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.basketstore.pl, telefonicznie: pod numerem telefonu: +48 601 189 030, telefonicznie: aplikacja Whatsapp.
2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym Konsumentów, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (dalej: „Kupujący”) ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: WWW.BASKETSTORE.PL (dalej: „Sklep” lub „Sprzedawca” lub „WILSON”) oraz rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep. Sklep internetowy WILSON prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje o procesie przetwarzania danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności i plików cookies zamieszczonej na stronie internetowej WWW.BASKETSTORE.PL
4. Regulacje dotyczące Konsumenta wskazane w § 10 Regulaminu stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 2 Definicje

1. Dzień roboczy – jeden dzień, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Kupujący – Użytkownik który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz wybór z dostępnych sposobów płatności i dostawy.
5. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów i funkcji w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone i archiwizowane są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.
6. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub wiadomości SMS, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
7. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, stanowiąca element zaproszenia do składania ofert przez Kupujących, a następnie będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
9. Sklep internetowy/Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym: https://BASKETSTORE.PL/ za pośrednictwem którego Kupujący może uzyskać informacje o Produktach i dokonać ich zakupu.
10. Sprzedawca – Operator Profit Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-761, ul. Panewnicka 114 lok. 2, NIP 645-225-66-75, KRS: 0000152622, Regon 277550094, adres poczty elektronicznej: kontakt@wilson.com.pl, którego magazyn Zamówień znajduje się w Katowicach.
11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta na odległość między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego z chwilą potwierdzenia przyjęcia  Zamówienia przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail.
12. Usługa elektroniczna – każda usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu internetowego.
13. Użytkownik – (1) osoba fizyczna; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; korzystająca z Usługi Elektronicznej świadczonej przez Sprzedawcę.
14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. 2020 r., poz. 287 ze zm.).
15. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia, poprzez jego Konto lub bez zakładania Konta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży, zawierające listę Produktów, które Kupujący zamierza kupić.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz korzystania z Usług elektronicznych

1. Z pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługi Elektroniczne, w szczególności takie jak: Konto Użytkownika, Formularz Zamówienia, Formularz Kontaktu oraz Newsletter.
2. Usługi są świadczone nieodpłatnie, a do korzystania z nich oraz do korzystania ze Sklepu internetowego, przeglądania asortymentu i składania Zamówień na Produkty niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych:
a) komputer, laptop lub inne urządzenie przenośne z dostępem do Internetu;
b) dostęp do poczty elektronicznej;
c) zainstalowana przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 28.0 lub wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej, Opera w wersji 12.17 lub wyższej, Google Chrome w wersji 32.0. lub wyższej, Safari w wersji 1.1 lub wyższej,
d) minimalna rozdzielczość ekranu komputera lub laptopa lub innego urządzenia przenośnego: 1024 x 768 pikseli.
3. Do poprawnego funkcjonowania Sklepu zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek.
4. Do poprawnego funkcjonowania Sklepu zalecane jest włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
5. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
6. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Brak zachowania odpowiedniej reprezentacji Kupującego nie zwalnia osoby składającej Zamówienie z obowiązku zapłaty, w braku potwierdzenia przez osobę upoważnioną do reprezentacji Zamówienia uważa się, że osoba składająca Zamówienie działała w imieniu własnym.
7. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub wulgarnym, w tym w szczególności w komentarzach dostępnych w ramach Sklepu internetowego. W razie zachowań, które Sprzedawca uzna za sprzeczne z powyższymi zasadami Sprzedawca jest uprawniony do moderowania treści komentarzy, usuwania treści wpisywanych przez Użytkowników lub do usunięcia Konta Użytkownika.
8. Wśród treści udostępnianych za pośrednictwem Strony mogą znajdować się utwory chronione prawem autorskimi na rzecz Sprzedawcy, a także utwory, do których prawa autorskie posiadają inne podmioty, rozpowszechniane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz umów, w tym umów licencyjnych. Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w ramach Strony internetowej treści wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest zabronione, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. Poprzez korzystanie z utworów Użytkownicy nie nabywają do nich żadnych praw, w tym m.in. nie uzyskują licencji.

§ 4 Konto Użytkownika

1. Użytkownik może założyć Konto Użytkownika przed przystąpieniem do wybrania Produktów będących przedmiotem Zamówienia lub po ich wybraniu, w trakcie składania zamówienia. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie założenia i korzystania z Konta Użytkownika na stronie internetowej Sklepu zostaje zawarta w chwili założenia ww. konta przez Użytkownika i potwierdzenia rejestracji. Usługa umożliwiająca Użytkownikowi założenie i korzystanie z Konta jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Utworzenie Konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w Sklepie oraz zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności, tzw. checkbox (dalej: „Rejestracja”), a następnie potwierdzeniu rejestracji. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła. Kupujący w przypadku utraty hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji jego danych osobowych przez system teleinformatyczny dostępny na www.basketstore.pl, ma możliwość jego odzyskania. Kupujący otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji wiadomość elektroniczną zawierającą informację o nowym haśle. Hasło może być następnie zmienione przez Kupującego. Kupujący mogą składać zamówienia na produkty za pośrednictwem formularza (dalej: „Zamówienie”).
2. Utworzenie Konta nie jest konieczne przed złożeniem przez Kupującego Zamówienia na Produkty. Kupujący może składać Zamówienia za pośrednictwem już istniejącego Konta, jak również wypełniając formularz zamówienia dostępny w Sklepie (dalej: „Zamówienie Jednorazowe”). Po utworzeniu Konta Kupujący ma możliwość weryfikacji statusu Zamówień oraz przeglądania historii Zamówień. W celu usunięcia Konta Kupującego ze Sklepu Kupujący może wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie Konta na adres mailowy sklep@wilson.com.pl. Użytkownik może usunąć Konto Użytkownika w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy sklep@wilson.com.pl żądania usunięcia konta Kupującego wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. W celu przyspieszenia weryfikacji Użytkownika żądanie usunięcia Konta powinno nastąpić z adresu e-mail podanego przez Użytkownika podczas rejestracji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji weryfikujących osobę składającą żądania usunięcia Konta. Kupujący w przypadku utraty hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji jego danych osobowych przez system teleinformatyczny dostępny na www.basketstore.pl, ma możliwość jego odzyskania. Kupujący otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji wiadomość elektroniczną zawierającą informację o nowym haśle. Hasło może być następnie zmienione przez Kupującego. Użytkownicy posiadający Konto mogą korzystać z usługi Zapamiętaj koszyk, w ramach której Sprzedawca zapisuje Produkty dodane do koszyka w celu późniejszego dokończenia Zamówienia przez Użytkownika oraz usługi Lista obserwowanych, w ramach której Użytkownik może szybko odnaleźć w Sklepie interesujące go, ulubione produkty i sprawdzić ich cenę lub dostępność.

§ 5 Formularz Zamówienia

1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do elektronicznego Koszyka w Sklepie internetowym. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego.
2. Procedura składania zamówień wskazana została poniżej w § 9 Zamówienia.
3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy, ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub rezygnacji z jego składania.

§ 6 Newsletter

1. Korzystanie z Newslettera dostarczanego za pośrednictwem e-maila możliwe jest po podaniu przez Użytkownika w zakładce „Otrzymuj informację o nowościach i wydarzeniach” widocznej na stronie Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane wiadomości w ramach usługi Newslettera i kliknięciu pola „Suskrybuj” lub po zaznaczeniu odpowiedniego pola w trakcie zakładania Konta Użytkownika, a także poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na karcie „Dane osobowe” w ramach Konta użytkownika.
2. Zapisanie się na Newsletter jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych osobowych wymaganych do realizacji tej usługi, podanych przez Użytkownika w chwili zamawiania usługi (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie adresu e-mail lub numeru telefonu jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usługi.
3. Do zamówienia usługi Newslettera dochodzi w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny przysłany przez Sprzedawcę na podany przez Użytkownika w trakcie zapisywania się adres e-mail.
5. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
6. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera:
a) dostarczanego e-mailem: poprzez kliknięcie linka dezaktywacyjnego zawartego w przesyłanej przez Sprzedawcę wiadomości e-mail w ramach każdego Newslettera, zaznaczenie opcji „Wypisz się” w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu internetowego lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wilson.com.pl,
b) dostarczanego SMS: poprzez aktualizację danych w ramach Konta użytkownika w zakładce „Dane osobowe”, polegające na modyfikacji Danych kontaktowych poprzez odznaczenie pola dotyczącego zgody na Newsletter SMS pod numerem telefonu komórkowego.

§  7 Formularz Kontaktu „Zapytaj o Produkt”

1. Korzystanie z usługi służy nawiązaniu kontaktu z Sprzedawcą za pośrednictwem Formularza Kontaktu „Zapytaj o Produkt”, dostępnego pod każdym Produktem w Sklepie internetowym.
2. Nawiązanie kontaktu jest możliwe po wypełnieniu Formularza Kontaktu poprzez wskazanie: adresu e-mail oraz treści wiadomości oraz złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu kontaktu marketingowego oraz kliknięciu „Wyślij”.
3. Skorzystanie z Formularza Kontaktu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych wskazanych w formularzu w celu uzyskania odpowiedzi od Sprzedawcy. Podanie danych (adresu e-mail) jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z Formularza Kontaktu.
4. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktu jest świadczona nieodpłatnie dla wszystkich Użytkowników, niezależnie od posiadania Konta Użytkownika, usługa jest świadczona przez czas nieokreślony, a także jest jednorazowa w tym sensie, że służy zainicjowaniu kontaktu z Sprzedawcą, który następnie będzie kontynuowany bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej między Kupującym a Sprzedawcą.

§ 8 Oferta sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

1. Przedmiotami transakcji prowadzonych w sklepie internetowym są produkty wymienione w ofercie, zamieszczane na stronie internetowej sklepu www.basketstore.pl w chwili składania zamówienia, produkty niewymienione w ofercie, które Kupujący zamawia na zamówienie specjalne, lub produkty wyprodukowane są według specyfikacji klienta oraz jego zindywidualizowanych potrzeb.
2. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, o ile taka została udzielona.
3. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podane są w polskich złotych i nie obejmują kosztów dostawy §8.
4. Sprzedawca nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.
5. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
6. Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Kupującego poprawnych i kompletnych danych w formularzu danych osobowych.
7. Bony/Karty podarunkowe, zakupione na www.basketstore.pl począwszy od dnia zakupu, zarówno za pośrednictwem platformy internetowej, jak i w sklepach stacjonarnych, zachowują ważność i można je realizować w przeciągu 365 dni od daty zakupu (rok). Po tym terminie, unikalne numery bonów/kart podarunkowych tracą ważność. Bony/karty podarunkowe nie podlegają zwrotom i wymianom na gotówkę, a produkty zakupione przez bony/karty podarunkowe nie podlegają pełnej polityce zwrotów, a jedynie wymianie.
8. Kody rabatowe wykorzystane na www.basketstore.pl zarówno za pośrednictwem platformy internetowej, jak i w sklepach stacjonarnych, zachowują ważność i można je realizować w nadanych przez Sklep datach ważności zakomunikowanych w oficjalnych profilach Sklepu @wilsonpoland na platformie Facebook oraz Instagram. Po nadanym terminie, unikalne numery kodów tracą ważność. Kody rabatowe oraz produkty zamówione przy użyciu kodów rabatowych nie podlegają wymianom na gotówkę. Produkty zamówione za pomocą kodów rabatowych nie podlegają pełnej polityce zwrotów. W przypadku zwrotu produktów zamówionych z kodem rabatowym paczka z produktami powinna zostać zwrócona w całości w oryginalnym opakowaniu. W przypadku zwrotu niekompletnego zamówienia będzie potrącana kwota za niezwrócony produkt.
9. Z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego zgodnie z poniższymi zasadami zostaje zawarta umowa sprzedaży.

§ 9 Zamówienie

1. Zamówienia na towary przyjmowane są za pomocą formularza na stronie internetowej sklepu www.basketstore.pl. Zamówienia przyjmowane są po zalogowaniu do Konta lub w przypadku osób nieposiadających konta, korzystając z opcji Zamówienia Jednorazowego jako gość.
2. Celem złożenia zamówienia nowy użytkownik nieposiadający konta na stronie Sklepu:
a) wchodzi na stronę internetową Sklepu www.basketstore.pl.
b) wybiera produkt stanowiący przedmiot zamówienia, a następnie klika „Do koszyka”, umieszczając produkt w tzw. „koszyku” bądź projektuje w aplikacji kreatorze.
c) wybiera sposób dostawy oraz zapłaty za Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie klika: „Zamów i zapłać”
d) wybiera opcję: Nowy Klient chcę podać swoje dane; W przypadku osoby fizycznej składającej zamówienie bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą, w przypadku gdy umowa zawarta w konsekwencji przyjęcia zamówienia do realizacji nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy zaznaczyć tę okoliczność zaznaczając odpowiedni checkbox, wpisuje dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu;
e) akceptuje zamówienie oraz zapoznaje się i akceptuje Regulamin sklepu internetowego www.basketstore.pl a także Politykę prywatności zaznaczając odpowiednie checkboxy.
f) otrzymuje od Sprzedawcy na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia wiadomość elektroniczną stanowiącą potwierdzenie złożenia Zamówienia wraz z numerem zamówienia;
g) W przypadku jakichkolwiek problemów z realizacją zamówienia, czy to na skutek niedostępności części materiałów koniecznych do jego realizacji lub opóźnień wynikających z innych przyczyn, kupujący jest o tym niezwłocznie informowany drogą mailową i ma prawo zdecydować, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, z opóźnieniem czy w całości anulowane.
h) W przypadku zmiany składu zamówienia lub jego anulowania, SKLEP www.basketstore.pl niezwłocznie dokonuje zwrotu odpowiednio części lub całości zapłaconej przez Kupującego kwoty na ten sam rachunek bankowy, z którego została ona przelana na rachunek VeloBank 63 1560 0013 2367 1820 8049 0001.
3. Celem złożenia zamówienia po zalogowaniu użytkownik: wchodzi na stronę www.basketstore.pl; w zakładce: Konto: wpisuje login i hasło; wybiera produkt stanowiący przedmiot zamówienia, bądź projektuje za pomocą konfiguratora - aplikacji dostępnej na stronie internetowej www.basketstore.pl gdzie produkty wyprodukowane są według specyfikacji klienta oraz jego zindywidualizowanych potrzeb a następnie klika „Do koszyka”, umieszczając produkt w tzw. „koszyku”; wybiera sposób dostawy jeżeli jest taka możliwość oraz zapłaty za Produkt będący przedmiotem Zamówienia, akceptuje swoje dane lub nanosi ewentualne korekty, a następnie klika: „Zamawiam i płacę”; akceptuje zamówienie oraz zapoznaje się i akceptuje Regulamin sklepu internetowego a także Politykę prywatności zaznaczając odpowiednie checkboxy; otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość elektroniczną potwierdzającą złożenie zamówienia wraz z numerem zamówienia.
4.Po podaniu przez Kupującego danych, o których mowa w p.2. lit.c-e ) i p.3. lit. d), w serwisie wyświetla się „Podsumowanie Zamówienia”, które obejmuje informacje dotyczące:
a) danych identyfikujących Sklep, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu, pod którym konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą
b) przedmiotu Zamówienia i jego głównych cech,
c) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów, jeżeli takie występują,
d) sposobu porozumiewania się z Kupującym: za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem Operator Profit Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-761, ul. Panewnicka 114 lok. 2, NIP 645-225-66-75, KRS: 0000152622, Regon 277550094, adres poczty elektronicznej sklep@wilson.com.pl
e) kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się,
f) wybranej metody płatności i terminie płatności,
g) wybranego sposobu i terminu dostawy,
h) procedury rozpatrywania reklamacji, o której mowa w §14 niniejszego Regulaminu, w tym miejsca, do którego Kupujący powinien dostarczyć reklamowany Produkt na adres: Operator Profit Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Panewnicka 114 lok. 2, 40-761, przez Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej „Konsument”) prawa odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa w §14 niniejszego Regulaminu;
i) obowiązku zwrotu kosztów zwrotu Produktu oraz o wysokości tych kosztów w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy,
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, w razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy z tytułu odstąpienia, tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
j) obowiązku dostarczenia przez Sklep rzeczy bez wad;
k) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażowych oraz sposobie ich realizacji:
l) minimalnym czasie trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy,
m) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony
n) możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów. rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach dostępu do tych procedur.
Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sklepem a Kupującymi będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
4. Zamówienie może złożyć wyłącznie osoba pełnoletnia.
5. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, o ile taka została udzielona.
6. Zamówienie można składać przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
7. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu umieszczonego na witrynie Sklepu za określoną tam cenę.
8. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sklep:
a) w przypadku zamówienia opłacanego poprzez system szybkich płatności zamówienie uznaje się za potwierdzone w momencie opłacenia i zaksięgowania pieniędzy na koncie szybkich płatności. Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w e-mailu potwierdzającym.
b) w przypadku zamówienia opłacanego przelewem zwykłym w dniu następnym po odnotowaniu wpływu kwoty na Konto Operator Profit Sp. z o.o. VeloBank 63 1560 0013 2367 1820 8049 0001
9. Przycisk używany do złożenia przez Kupującego Zamówienia jest opatrzony informacją „Zamawiam i płacę”. Naciśnięcie tego przycisku równoznaczne jest z potwierdzeniem przez Kupującego, że wie on, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
10. Zamówienie można również złożyć drogą mailową, telefoniczną lub poprzez oficjalne media społecznościowe. Złożenie zamówienia poprzez powyższe kanały oznacza akceptację zasad niniejszego regulaminu
11. Złożenie zamówienia oznacza akceptację zasad niniejszego regulaminu.

§ 10 Realizacja zamówienia

1. Sklep internetowy www.basketstore.pl co do zasady realizuje zamówienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Zamówienie do innych krajów będą rozpatrywane indywidualnie. W przypadku sporów właściwy jest sąd polski.
2. Zamówienia przyjęte do realizacji na terenie Polski będą realizowane w 5-25 dni roboczych, a do 25 dni roboczych w przypadku zamówień na terenie Unii Europejskiej, od dnia roboczego następującego po zarejestrowaniu wpływu należnej kwoty na konto Operator Profit Sp. z o.o. VeloBank 63 1560 0013 2367 1820 8049 0001. Przez realizację rozumie się wyprodukowanie oraz zapakowanie towaru i przekazanie go firmie kurierskiej. Po wyprodukowaniu zamówionego towaru, zostaje on wysłany do Kupującego.
3. Zamówienia przyjęte do realizacji w sobotę, niedzielę oraz w święta rozpatrywane będą w najbliższym dniu roboczym. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym e-mailem w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru lub anulowania zamówienia. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 5 dni ze strony Kupującego sklep zastrzega sobie możliwość wysyłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
4. W momencie wysłania zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu Sprzedawcy na wybrany przez Kupującego adres e-mail.
5. Dokumentem i dowodem sprzedaży jest Faktura/potwierdzenie zakupu lub potwierdzenie przelewu bankowego/szybkich płatności. Zamówienie złożone przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
6. Przy większych zamówieniach, czas realizacji wydłuża się do 25 dni roboczych.

§ 11 Dostawa

1. Zamówione towary wysyłane są paczką za pośrednictwem firmy kurierskiej zawodowo trudniącej się doręczaniem przesyłek lub Pocztą Polską na adres wskazany w formularzu zamówienia. Cena dostawy zawiera opakowanie.
2. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna. Realizowana jest metody dostawy - standardowa przesyłka kurierska, której cena uzależniona jest od bieżącej opłaty paliwowe. Cena jest każdorazowo podawana podczas składania zamówienia.
3. Wysyłki według regulaminu realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
W przypadku zwrotu zamówienia wysyłanego poza granicę Polski, koszt wysyłki nie będzie zwracany.
4. Towar jest wysyłany wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się dni wolnych od pracy u Sprzedawcy (soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy).
5. Zamówienia przyjęte do realizacji na terenie Polski będą realizowane w maksymalnie w 25 dni roboczych, od dnia roboczego następującego po zarejestrowaniu wpływu należnej kwoty na konto VeloBank 63 1560 0013 2367 1820 8049 0001. Przez realizację rozumienie się wyprodukowanie oraz zapakowanie towaru i przekazanie go firmie kurierskiej gdzie następuje doręczenie przesyłki do klienta.
6. Wymiana towaru w przypadku przesyłek zagranicznych odbywa się na koszt Kupującego. Pozostałe regulacje zawarte w § 12 pozostają w mocy. W przypadku odstąpienia Kupującego od zawartej umowy, Kupujący ponosi koszty dostawy towaru do siedziby Sprzedawcy.
7. Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, dlatego prosimy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera, a w razie stwierdzenia szkody, sporządzić protokół odbioru dostępny u dostawcy. Uszkodzenia ujawnione po odjeździe kuriera nie są objęte ubezpieczeniem.

§ 12 Formy płatności

1. Dopuszczalne formy płatności za zamówiony towar w Sklepie obejmują:
- przedpłatę na konto w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy VeloBank 63 1560 0013 2367 1820 8049 0001.
- za pośrednictwem Systemu szybkich płatności,
- płatności kartą za pośrednictwem Systemu szybkich płatności.
2. Każda wpłata na konto sklepu internetowego powinna w tytule zawierać numer zamówienia internetowego podany Kupującemu przez Sprzedawcę w e-maili potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji, w celu ułatwienia identyfikacji i usprawnienia obsługi.
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Dokonywanie płatności przez Kupującego w Sklepie za pośrednictwem systemu szybkich płatności podlega określonym poniżej zasadom:
a. Płatności za pośrednictwem Systemu szybkich płatności może dokonywać wyłącznie osoba uprawniona do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez szybkie płatności przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.
b.  Serwis www.basketstore.pl udostępnia Kupującemu odpowiedni formularz zamówienia. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu szybkich płatności
c) Kupujący w Sklepie, po zatwierdzeniu formularza zamówienia i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu szybkich płatności, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:
-  w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej na stronę internetową Partnera Systemu szybkich płatności
w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego,
-  na stronę internetową Partnera Systemu szybkich płatności będącego bankiem,
-  w przypadku zwykłego przelewu bankowego- na stronę szybkich płatności.
d) W celu dokonania płatności Kupujący powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu szybkich płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System szybkich płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.
5. W przypadku przedpłaty na konto w formie przelewu elektronicznego za pośrednictwem szybkich płatności lub płatności kartą za pośrednictwem szybkich płatności, sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu szybkich płatności

§ 13 Opłata za przesyłkę

Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej zawodowo trudniącej się doręczaniem przesyłek, a koszt dostawy dotyczą przesyłek realizowanych na terenie Polski, której cena uzależniona jest od bieżącej opłaty paliwowe. Cena jest każdorazowo podawana podczas składania zamówienia.

§ 14 Zwroty i wymiana

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) Kupujący będący konsumentem (dalej: „Konsument”)  lub osobą fizyczną, o której mowa w § 1 pkt. 4 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny odstąpienia. O zamiarze odstąpienia od umowy i zwrotu towaru należy poinformować Sklep poprzez wypełnienie jednoznacznego Oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, którego formularz dostępny jest na stronie www.basketstore.pl Oświadczenie może zostać wysłane:
-Skanem podpisanego odstąpienia od umowy na adres e-mail: sklep@wilson.com.pl.
-Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres:
Operator Profit Sp. z o.o. 40-761 Katowice, ul. Panewnicka 114 lok. 2 z sugerowanym dopiskiem: „Odstąpienie od umowy”.
14 dni liczy się od dnia dostarczenia przez kuriera przesyłki. Jest to 14 dni kalendarzowych.
Jeżeli zwrot zostanie dokonany po terminie ustawowym - po kontakcie z klientem towar będzie:
-odsyłany do klienta na jego koszt lub
-zwrot zostanie pomniejszony o kwotę za zmniejszenie wartości produktu.
2. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia przez upływem terminu 14 dni. Przekroczenie terminu będzie podstawą do nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.
3. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Konsument oraz osoba fizyczna o której mowa w § 1 pkt. 4 Regulaminu, ma obowiązek zwrócić pełnowartościowy towar tj. nienoszony oraz nieużywany wraz z oryginalnym pudełkiem oraz produktami marketingowymi. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu w postaci faktury/rachunku lub dowód wpłaty na rachunek bankowy/ dowód wpłaty z systemu szybkich płatności.
4. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres:
Operator Profit Sp. z o.o. 40-761 Katowice ul. Panewnicka 114 lok. 2
lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił on od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
6. Koszty przesyłki zwrotu lub wymiany towaru pokrywa Konsument oraz osoba fizyczna o której mowa w § 1 pkt. 4 Regulaminu (bezpośrednie koszty zwrotu/wymiany zakupionego towaru tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania oraz bezpośredni koszt wysyłki).
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz osobie fizycznej, o której mowa w § 1 pkt. 4 Regulaminu w wypadkach:
a.  jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę/produkt za wyraźną zgodą konsumenta lub osoby fizycznej, o której mowa w § 1 pkt. 4 Regulaminu, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b.  kiedy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta  (lub osoby fizycznej o której mowa w § 1 pkt. 4 Regulaminu) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb np. za pomocą opcji dodatkowych produktu lub indywidualnych ustaleń ponieważ dokonuje on samodzielnej konfiguracji produktu tworzonego na jego indywidualne potrzeby.
8. Bony/karty podarunkowe nie podlegają zwrotom i wymianom na gotówkę/przelew, a produkty zakupione przez bony/karty podarunkowe nie podlegają pełnej polityce zwrotów.
9. Konsument (Kupujący) lub osoba fizyczna o której mowa w § 1 pkt. 4 Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.
10. Jeżeli zakupiony towar podlega standardowej polityce zwrotów: w przypadku zwrotu towaru brudnego, zniszczonego, noszącego ślady użytkowania, z rysami, w niepełnym lub zniszczonym opakowaniu - zwrot nie będzie przyjmowany. Wszystkie przypadki rozpatrzone są indywidualnie. Możliwe rozwiązania: odesłanie towaru na koszt kupującego, potrącenie kosztów obniżenia wartości towaru lub inne.
11. W przypadku zwrotu zamówienia wysyłanego poza granicę Polski, koszt wysyłki nie będzie zwracany.

§ 15 Reklamacje wad produktów

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać produkty wolne od wad, a wszystkie towary dostępne w Sklepie www.basketstore.pl objęte są warunkami reklamacji.
2. W przypadku, gdy produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.), w tym m. in. art. 556-576.
3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (dowód przelewu bankowego lub dowód z systemu szybkich płatności).
4. Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres: biuro@wilson.com.pl lub listownie na adres: Operator Profit Sp. z o.o. 40-761 Katowice, ul. Panewnicka 114 lok. 2
5. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową, do której dochodzi w szczególności wtedy, gdy rzecz sprzedana:
a.  nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b.  nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Kupującego;
c.  została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Kupującego. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar (jeśli nie ma możliwości samodzielnego odebrania reklamowanego towaru) zostanie odesłany na koszt reklamującego.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. Na odwzorowanie kolorów materiałów na stronie www.basketstore.pl mogą mieć wpływ indywidualne ustawienia monitora i parametry kart graficznych, stąd ewentualne różnice pomiędzy wyświetlanymi kolorami i rzeczywistymi odcieniami materiałów wykorzystanych w zamówieniu nie stanowią podstawy do reklamacji.
9. Reklamacji nie podlegają produkty z wadami jawnymi (widocznymi w dniu zakupu w przypadku produktów promocyjnych lub outletowych) oraz naturalne zużywanie się produktów,
10. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową Kupujący może żądać:
- obniżenia ceny,
- usunięcia wady (naprawy towaru).
- w przypadku gdy wada jest istotna odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie.
11. Wybór żądania zależy od Klienta. Sprzedawca może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może to nastąpić z uwzględnieniem następujących okoliczności:
- łatwość i szybkość wymiany towaru lub jego naprawy (zgodnie z p. 9 lit. b powyżej),
- charakter wady istotna lub nieistotna
- to, czy towar był już uprzednio reklamowany.
12. Jeśli Kupujący zażąda wymiany towaru lub usunięcia wad (tj. naprawy rzeczy), Sprzedawca może odmówić tego żądania pod warunkiem, że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym żądaniem wymagałoby nadmiernych kosztów.
13. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za sprzedany towar, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Jeśli Kupującym jest Konsument, przez rok trwania odpowiedzialności Sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży.
15. Jeżeli żądanie złożone przez Kupującego będącego Konsumentem przy zgłoszeniu reklamacji dotyczy: wymiany rzeczy; usunięcia wady, obniżenia ceny przy jednoczesnym określeniu kwoty, o którą cena ma być obniżona, Sprzedawca powinien ustosunkować się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. W razie nieustosunkowania się przez Sprzedawcę w do zgłoszonej reklamacji w tym terminie uznaje się, że Sprzedawca uznał żądanie za uzasadnione.
15. Wysyłka naprawionego/wymienionego w ramach reklamacji towaru następuje na koszt Sprzedającego.
16. Sklep www.basketstore.pl nie przyjmuje przesyłek płatnych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru do reklamacji pokrywa kupujący. Do odsyłanego towaru należy dołączyć Dowód Zakupu oraz szczegółowy opis przyczyny reklamacji oraz okoliczności ich powstania, jak również podać preferowany sposób naprawienia szkody.
17. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasu materiałów potrzebnych do jego wytworzenia), sklep www.basketstore.pl zaproponuje Kupującemu alternatywne rozwiązania (np. zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

§ 16 Ochrona prywatności

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby Sprzedawcy do celów realizacji zamówienia, celów marketingowych i ewidencyjnych.
2. Wszelkie prawa do zdjęć są przedmiotem własności Sprzedawcy. Kopiowanie, linkowanie, czy w jakikolwiek inny sposób używanie całości lub części zdjęć i opisów bez pisemnej zgody oznacza naruszenie praw autorskich zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 17 Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§ 18 Postanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu i będą obowiązywać po upływie 14 dni od daty opublikowania ich na stronie www.basketstore.pl. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane będą na podstawie regulaminu dotychczasowego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sklepem, a Kupującymi będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.