Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.basketstore.pl jest Operator Profit Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Panewnicka 114 lok. 2, NIP 645-225-66-75, KRS: 0000152622, Regon 277550094, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość pocztą na adres siedziby lub poprzez mail: kontakt@wilson.com.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa a w szczególności o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO i w następujących celach:

  CEL PRZETWARZANIA DANYCH PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
  Przyjęcie i realizacja zamówienia w sklepie internetowym. art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy),
  Obsługa procesu reklamacji. art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy)
  oraz
  art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – kontakt z osobami składającymi reklamacje w imieniu zamawiającego),
  Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur) – w przypadku zgłoszenia potrzeby wystawienia dokumentu księgowego. art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny) – ustawa o rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego
  Prowadzenie działań promocyjno-marketingowych (wybrane formy komunikacji takie jak np. wysyłanie newsletterów mogą wymagać uzyskania dodatkowej zgody na podstawie odrębnych przepisów prawa). art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – marketing bezpośredni własnych usług),
  Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności, a także obrona przez roszczeniami. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym, obrona przed roszczeniami)
 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi hostingu oraz inne usługi informatyczne, firmy księgowe, banki i operatorzy płatności. Odbiorcami danych będą ponadto podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane:
  • przez okres realizacji umowy,
  • do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (przypadki opisane zostały w punkcie 3 powyżej), Po wskazanym wyżej okresie dane osobowe będą archiwizowane przez czas, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kupującemu przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 7. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy obowiązek taki wynika z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego (w zakresie wystawiania dokumentów księgowych i ich przechowywania). Podanie danych na potrzeby realizacji pozostałych celów (opisanych w pkt. 3) jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia zamówienia.

PLIKI "COOKIES"

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są dwa rodzaje plików "cookies":
  • „sesyjne” - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
  • „stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.